Tiger Iron (Stromatolite) Slab

Tiger iron (stromatolite) slab. Australia